March 02: Patna, Bihar -Day 1 (State-level Samagam Bihar-Jharkhand)

March 02: Patna, Bihar -Day 1 (State-level Samagam Bihar-Jharkhand)

Comments

« March 02: Patna, Bihar -Message to Mankind (State-level Samagam Bihar-Jharkhand) Discourses 2013 Songs March 03: Patna, Bihar -Sewa Dal Rally (State-level Samagam Bihar-Jharkhand) »