Photos, Ground Sewa: 53rd Maharashtra Samagam

53rd State-level Nirankari Sant Samagam, Maharashtra, Nasik: January 24-26, 2020

Ground Sewa

mhsmgm53_sewa-12
mhsmgm53_sewa-10
mhsmgm53_sewa-6
Samagam Sewa at Nasik
Samagam Sewa at Nasik
Samagam Sewa at Nasik
Samagam Sewa at Nasik
Samagam Sewa at Nasik
Logo of 90 Years of the Mission
Logo of 90 Years of the Mission
Pandal preparation
Pandal preparation
Ground Sewa
Ground Sewa
Ground Sewa
Ground Sewa
Ground Sewa
Ground Sewa
Different Stalls at the Samagam Ground
Different Stalls at the Samagam Ground
Different Stalls at the Samagam Ground
Different Stalls at the Samagam Ground
Arrival of devotees at Samagam Ground
Arrival of devotees at Samagam Ground
Arrival of devotees at Samagam Ground
Arrival of devotees at Samagam Ground
View of Canteen
View of Canteen
View of Canteen
Publications Stall
Publications Stall
Publications Stall
Publications Stall
Pavilion of Transport Department
Various pavilions at the ground
Dispensary at the ground
Langer preparation
Langer preparation
Langer preparation
Langer preparation
Langer preparation
Langer preparation
Langer preparation
Vegetables for Langer
Vegetables for Langer
Vegetables for Langer
Vegetables for Langer
A view of Langer preparation
A view of Langer preparation
A view of Langer preparation
A view of Langer preparation
A view of Langer preparation
Langer distributing
Langer distributing
Langer distributing
Langer distributing
Langer distributing
Langer distributing
Langer
Langer
Piau
Dish washing
Dish washing
Dish washing
Dish washing
Rangoli
 • mhsmgm53_sewa-12
 • mhsmgm53_sewa-10
 • mhsmgm53_sewa-6
 • Samagam Sewa at Nasik
 • Samagam Sewa at Nasik
 • Samagam Sewa at Nasik
 • Samagam Sewa at Nasik
 • Samagam Sewa at Nasik
 • Logo of 90 Years of the Mission
 • Logo of 90 Years of the Mission
 • Pandal preparation
 • Pandal preparation
 • Ground Sewa
 • Ground Sewa
 • Ground Sewa
 • Ground Sewa
 • Ground Sewa
 • Ground Sewa
 • Different Stalls at the Samagam Ground
 • Different Stalls at the Samagam Ground
 • Different Stalls at the Samagam Ground
 • Different Stalls at the Samagam Ground
 • Arrival of devotees at Samagam Ground
 • Arrival of devotees at Samagam Ground
 • Arrival of devotees at Samagam Ground
 • Arrival of devotees at Samagam Ground
 • View of Canteen
 • View of Canteen
 • View of Canteen
 • Publications Stall
 • Publications Stall
 • Publications Stall
 • Publications Stall
 • Pavilion of Transport Department
 • Various pavilions at the ground
 • Dispensary at the ground
 • Langer preparation
 • Langer preparation
 • Langer preparation
 • Langer preparation
 • Langer preparation
 • Langer preparation
 • Langer preparation
 • Vegetables for Langer
 • Vegetables for Langer
 • Vegetables for Langer
 • Vegetables for Langer
 • A view of Langer preparation
 • A view of Langer preparation
 • A view of Langer preparation
 • A view of Langer preparation
 • A view of Langer preparation
 • Langer distributing
 • Langer distributing
 • Langer distributing
 • Langer distributing
 • Langer distributing
 • Langer distributing
 • Langer
 • Langer
 • Piau
 • Dish washing
 • Dish washing
 • Dish washing
 • Dish washing
 • Rangoli