Salvation Tour by
Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj

Kolhapur, Maharashtra: February 01, 2020

View of Publications Pavilion
Namaskar Lines
Namaskar Lines
Sewa Dal on duty
Sewa Dal on duty
Welcome
Welcome
Welcome
Welcome
Welcome
Arrival of Satguru Mata Ji
WelcomeDevotees seeking blessings
Arrival of Satguru Mata Ji
Arrival of Satguru Mata Ji
Arrival of Satguru Mata Ji
Welcome
Arrival of Satguru Mata Ji in the Satsang Pandal
Arrival of Satguru Mata Ji in the Satsang Pandal
Arrival of Satguru Mata Ji in the Satsang Pandal
Devotees expresses his views
Devotees expresses his views
Devotees expresses his views
Devotional song
Devotional song
Devotees expresses his views
Devotees expresses his views
Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on the dais
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Welcome song by devotees from Kolhapur
Welcome song by devotees from Kolhapur
Welcome song by devotees from Kolhapur
Welcome song by devotees from Kolhapur
Welcome song by devotees from Kolhapur
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
Namaskar Lines
Namaskar Lines
Namaskar Lines
Shirish Dongre Ji expresses his views
Shirish Dongre Ji expresses his views
Devotional song by Pardeshi Mastana Ji from Kolhapur
Devotional song by Pardeshi Mastana Ji from Kolhapur
Blessings from the dais
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
Mahesh Gaikwad Ji from Vita MH, expresses his views
Devotional song by Ashwini Sutar Ji from Siddnari
Dhairyasheel Jadhav Ji from Sangli MH
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Jaishree Ji and Saathi from Goa
Devotional song by Jaishree Ji and Saathi from Goa
view of congregation
Baby Ashwin from Kolhapur, expresses her views
Baby Ashwin from Kolhapur, expresses her views
Flood of Devotion
Flood of Devotion
Flood of Devotion
Hardev Bani by Versha Ji and Saathi from Kolhapur
Hardev Bani by Versha Ji and Saathi from Kolhapur
Hardev Bani by Versha Ji and Saathi from Kolhapur
Col. D.C. dogra Ji from Goa, expresses his views
Col. D.C. dogra Ji from Goa, expresses his views
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
Devotional song by Dashendra Ji and Saathi
Devotional song by Dashendra Ji and Saathi
Simran Ji, expresses her views
Simran Ji, expresses her views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Ghazal by Vandana Ji from Kolhapur
Ghazal by Vandana Ji from Kolhapur
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
Devotional song by Sandesh Patil Ji from Aazara
Poem by Vasanti Bhosale Ji
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Blessings from the dais
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Poem by Sriram Prajapati Ji, Asstt. Editor, EK Nazar
Poem by Sriram Prajapati Ji, Asstt. Editor, EK Nazar
Poem by Bal Babar Ji from Jaising Nagar
Poem by Bal Babar Ji from Jaising Nagar
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Devotional song by Rajendra Chhirsagar Ji from Sangli
Devotional song by Rajendra Chhirsagar Ji from Sangli
Stage Secretary
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Welcome by local dignitaries
Welcome by Sewa Dal volunteers
SNM Zonal Incharge Amar Lal Ji
SNM Zonal Incharge Amar Lal Ji
SNM Zonal Incharge Amar Lal Ji
Devotional song by Jagat Geetkar Ji and Saathi from Delhi
Devotional song by Jagat Geetkar Ji and Saathi from Delhi
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Loving farewell
Loving farewell
 • View of Publications Pavilion
 • Namaskar Lines
 • Namaskar Lines
 • Sewa Dal on duty
 • Sewa Dal on duty
 • Welcome
 • Welcome
 • Welcome
 • Welcome
 • Welcome
 • Arrival of Satguru Mata Ji
 • WelcomeDevotees seeking blessings
 • Arrival of Satguru Mata Ji
 • Arrival of Satguru Mata Ji
 • Arrival of Satguru Mata Ji
 • Welcome
 • Arrival of Satguru Mata Ji in the Satsang Pandal
 • Arrival of Satguru Mata Ji in the Satsang Pandal
 • Arrival of Satguru Mata Ji in the Satsang Pandal
 • Devotees expresses his views
 • Devotees expresses his views
 • Devotees expresses his views
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotees expresses his views
 • Devotees expresses his views
 • Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on the dais
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Welcome song by devotees from Kolhapur
 • Welcome song by devotees from Kolhapur
 • Welcome song by devotees from Kolhapur
 • Welcome song by devotees from Kolhapur
 • Welcome song by devotees from Kolhapur
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • Namaskar Lines
 • Namaskar Lines
 • Namaskar Lines
 • Shirish Dongre Ji expresses his views
 • Shirish Dongre Ji expresses his views
 • Devotional song by Pardeshi Mastana Ji from Kolhapur
 • Devotional song by Pardeshi Mastana Ji from Kolhapur
 • Blessings from the dais
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • Mahesh Gaikwad Ji from Vita MH, expresses his views
 • Devotional song by Ashwini Sutar Ji from Siddnari
 • Dhairyasheel Jadhav Ji from Sangli MH
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Jaishree Ji and Saathi from Goa
 • Devotional song by Jaishree Ji and Saathi from Goa
 • view of congregation
 • Baby Ashwin from Kolhapur, expresses her views
 • Baby Ashwin from Kolhapur, expresses her views
 • Flood of Devotion
 • Flood of Devotion
 • Flood of Devotion
 • Hardev Bani by Versha Ji and Saathi from Kolhapur
 • Hardev Bani by Versha Ji and Saathi from Kolhapur
 • Hardev Bani by Versha Ji and Saathi from Kolhapur
 • Col. D.C. dogra Ji from Goa, expresses his views
 • Col. D.C. dogra Ji from Goa, expresses his views
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • Devotional song by Dashendra Ji and Saathi
 • Devotional song by Dashendra Ji and Saathi
 • Simran Ji, expresses her views
 • Simran Ji, expresses her views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Ghazal by Vandana Ji from Kolhapur
 • Ghazal by Vandana Ji from Kolhapur
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • Devotional song by Sandesh Patil Ji from Aazara
 • Poem by Vasanti Bhosale Ji
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Blessings from the dais
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Poem by Sriram Prajapati Ji, Asstt. Editor, EK Nazar
 • Poem by Sriram Prajapati Ji, Asstt. Editor, EK Nazar
 • Poem by Bal Babar Ji from Jaising Nagar
 • Poem by Bal Babar Ji from Jaising Nagar
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Devotional song by Rajendra Chhirsagar Ji from Sangli
 • Devotional song by Rajendra Chhirsagar Ji from Sangli
 • Stage Secretary
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by local dignitaries
 • Welcome by Sewa Dal volunteers
 • SNM Zonal Incharge Amar Lal Ji
 • SNM Zonal Incharge Amar Lal Ji
 • SNM Zonal Incharge Amar Lal Ji
 • Devotional song by Jagat Geetkar Ji and Saathi from Delhi
 • Devotional song by Jagat Geetkar Ji and Saathi from Delhi
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Loving farewell
 • Loving farewell