70th Annual Nirankari Sant Samagam: November 18-20, 2017

Mass Marriages

Registrations
Registrations
Registrations
Registrations
Arrival of Her Holiness on the dais
Arrival of Her Holiness on the dais
Arrival of Her Holiness on the dais
Her Holiness Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Jaimala
Sanjha Haar
Sanjha Haar
Sanjha Haar
Sanjha Haar
Sanjha Haar
Sanjha Haar
Blessings from the dais
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
View of Mass Marriages
Blessings from the dais
Blessings
Blessings
Blessings
Devotee enjoying Mass Marriages
Blessings from the dais
Devotee enjoying Mass Marriages
Devotee enjoying Mass Marriages
Devotee enjoying Mass Marriages
Devotee enjoying Mass Marriages
Blessings by Her Holiness
Blessings by Her Holiness
Blessings by Her Holiness
Blessings by Her Holiness
Blessings by Her Holiness
Blessings by Her Holiness
Blessings from the dais
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings
Blessings from the dais
Loving farewell
Loving farewell
 • Registrations
 • Registrations
 • Registrations
 • Registrations
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Her Holiness Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Jaimala
 • Sanjha Haar
 • Sanjha Haar
 • Sanjha Haar
 • Sanjha Haar
 • Sanjha Haar
 • Sanjha Haar
 • Blessings from the dais
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • View of Mass Marriages
 • Blessings from the dais
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Devotee enjoying Mass Marriages
 • Blessings from the dais
 • Devotee enjoying Mass Marriages
 • Devotee enjoying Mass Marriages
 • Devotee enjoying Mass Marriages
 • Devotee enjoying Mass Marriages
 • Blessings by Her Holiness
 • Blessings by Her Holiness
 • Blessings by Her Holiness
 • Blessings by Her Holiness
 • Blessings by Her Holiness
 • Blessings by Her Holiness
 • Blessings from the dais
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings
 • Blessings from the dais
 • Loving farewell
 • Loving farewell